lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VTS010F giltig från och med HT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med denna kurs är att doktorander efter avslutad kurs ska ha en överblick av de teorier och metoder som används inom policystudier generellt och insikt inom ett specifikt område så som klimat, miljö, energi och transport samt förmåga att genomföra en policy-studie inom doktorandens eget forskningsområde.
Innehåll
 • Kursen består av inläsning, föreläsningar, litteraturseminarier, egenförfattade reflektioner om litteraturen och genomförande av en policystudie inom doktorandens eget forskningsområde. En stor del av kursen består av egen inläsning av litteratur om policystudier. Litteraturen diskuteras på seminarier och studenten ska lämna in skriftliga reflektioner på litteraturen. Kursen avslutas med att studenten genomför en självständig policystudie inom det egna forskningsområdet.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna förklara och jämföra de huvudsakliga teorier och metoder som används inom policy studier
  Visa förståelse för policystudier inom olika policyområden
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa förmåga att kritiskt utvärdera val av teori och metod inom policystudier generellt samt kritiskt granska tidigare studier som genomförts inom olika områden.
  Självständigt kunna utföra en policystudie inom det egna forskningsområdet samt skriftligt och muntligt presentera studien
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Demonstrera en förmåga att diskutera och reflektera över hur valet av teori och metod inom policystudier påverkar studien
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Projekt
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Kursen utgörs i huvudsak av egen inläsning och seminarier och kräver aktiv närvaro vid seminarierna.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • övrigt
 • Aktiv närvaro. Obligatorisk närvaro (minst 80%).
  Skriftlig reflektion på littertauren. 2-4 mindre reflektioner (1-2 sidor) och diskussion vid seminarier.
  Policy studie inom studentens eget område. 4-6 sidor skriftlig rapport, muntlig presentation, opponering på annan rapport.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till forskarstudier inom ett av följande ämnen: teknik och samhälle (TETOSF00), trafik och väg (TEVTTF02), miljö- och energisystemanalys (TEFMIF00) eller fastighetsvetenskap (TEVFTF00).
Förutsatta förkunskaper
 • Inga
Urvalskriterier
Litteratur
 • Weible and Sabatier (ed.) (2017) Theories of the policy process, Routledge.
 • En komplett litteraturlista distribueras i samband med kursstart.
Övrig information
 • Minst tre deltagare krävs för att kursen ska ges.
  jamil.khan@miljo.lth.se
  max.ahman@miljo.lth.se
Kurskod
 • VTS010F
Administrativ information
 • 2022-09-09
 • Gudbjörg Erlingsdóttir

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2023‑01‑16 (ungefärligt)

Utskriftsvänlig visning