Kursplan för

Projekt i autonoma system
Project in Autonomous Systems

FRT190F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2018-11-20

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge praktisk erfarenhet av utveckling av autonoma system och autonom mjukvara. Projektet utförs som regel vid en av WASPs två nationella forskningsarenor (WARA-CAT och WARA-PS).

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna att arbeta i ett projekt relaterat till autonoma system och mjukvara som kräver flera olika kompetenser.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen organiseras kring obeoende projekt med 3–6 doktorander under överinseende av en akademisk och en industriell handledare. Projekten ska helst ansluta till WASPs forskningsarenor (WARA) och kombinera forskning med industrirelevans. Projekthandledarna ansvarar för att driva projektet, inklusive planering och att sätta ramarna. Den akademiska handledaren ansvarar för den akademiska och vetenskapliga kvalitén i projektet och för att monitorera att varje student bidrar tillräckligt till målen för att bli godkänd på kursen. Industrihandledaren är ansvarig för den industriella kvalitén och relevansen i projektet. Den detaljerade definitionen och planeringen av projekten ska samordnas med WARA-organisatörerna.

Kurslitteratur

Relevant kursmaterial inhämtas själva av projektdeltagarna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Projekt, övrigt. För att bli godkänd ska varje student aktivt planera, utföra och följa upp projektet på ett aktivt sätt och bidra till dess tillförande. Varje grupp ska spela in två videor som demonsterar för förklarar arbetet: en kort video (3–5 min) med en uppvisning av systemets möjligheter och en längre video (5–15 min) som förklarar hur systemet fungerar. En kort teknisk rapport ska skrivas, helst i form av en artikel, som förklarar systemet, vetenskapen bakom det, en utvärdering, och en diskussion av resultaten. Slutligen ska varje grupp hålla en presentation, helst inklusive en demonstration, vid WASPs vinterkonferens.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRT165F Autonoma system
Urvalskriterier: Kursen är avsedd för doktorander antagna till WASPs forskarskola.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://wasp-sweden.org/graduate-school/courses/wasp-project-course/


Fullständig visning